Ruilen & Retouren

U kunt uw artikelen binnen 14 dagen aan ons retourneren zonder opgaaf van reden mits voldaan wordt aan de regels zoals omschreven in de algemene voorwaarden. Mocht u een artikel willen retourneren of ruilen dan dient u echter wél de volgende stappen te nemen.

 1. U meldt de te ruilen goederen bij ons aan via uw account of email*. Vermeld, zo nodig, uw bankgegevens.
 2. U wacht op antwoord van onze klantenservice voordat u het artikel terug stuurt, u krijgt instructies hoe u moet handelen. Wij doen ons uiterste best u binnen 24 uur (werkdagen) te antwoorden. Binnen 2 werkdagen na antwoord stuurt u het artikel op eigen kosten terug volgens de gestuurde instructies. Retouren die niet of niet op tijd zijn aangemeld worden niet door ons in behandeling genomen.

Kijk voor de exacte leveringscondities in onze Algemene Voorwaarden.

 • * Datum van uw aanmelding is bepalend voor de termijn voor retourneren. Artikelen die op tijd zijn aangemeld maar, bijvoorbeeld door een vertraging bij de post, later binnen komen zullen wij gewoon verwerken!

You can return your items to us within 14 days without giving any reason, provided that the rules as described in the general terms and conditions are met. However, if you want to return or exchange an item, you must take the following steps.

 1. You register the goods to be exchanged with us via your account or email *. If necessary, provide your bank details.
 2. You wait for a reply from our customer service before returning the item, you will receive instructions on how to act. We do our utmost to answer you within 24 hours (working days). Within 2 working days after answer, you return the item at your own expense according to the sent instructions. Returns that are not reported or not registered on time will not be processed by us.

For the exact delivery conditions, see our General Terms and Conditions.

 • * Date of your registration determines the term for return. Articles that have been registered on time but, for example due to a delay in the post, will arrive later, we will simply process!

Sie können Ihre Artikel innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen an uns zurücksenden, sofern die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Regeln eingehalten werden. Wenn Sie jedoch einen Artikel zurückgeben oder umtauschen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

 1. Sie registrieren die Waren, die bei uns umgetauscht werden sollen, über Ihr Konto oder Ihre E-Mail-Adresse *. Geben Sie gegebenenfalls Ihre Bankdaten an.
 2. Sie warten auf eine Antwort von unserem Kundendienst, bevor Sie den Artikel zurücksenden. Sie erhalten Anweisungen zum Handeln. Wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 24 Stunden (Arbeitstagen) zu antworten. Innerhalb von 2 Werktagen nach der Antwort senden Sie den Artikel auf eigene Kosten gemäß den gesendeten Anweisungen zurück. Rücksendungen, die nicht rechtzeitig gemeldet oder nicht registriert wurden, werden von uns nicht bearbeitet.

Die genauen Lieferbedingungen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 • * Das Datum Ihrer Registrierung bestimmt die Rückgabefrist. Artikel, die pünktlich registriert wurden, aber zum Beispiel aufgrund einer Verzögerung in der Post, später eintreffen, werden wir einfach bearbeiten!

Vous pouvez nous retourner vos articles dans les 14 jours sans donner de raison, à condition que les règles décrites dans les conditions générales soient respectées. Cependant, si vous souhaitez retourner ou échanger un article, vous devez suivre les étapes suivantes.

 1. Vous enregistrez les marchandises à échanger avec nous via votre compte ou par e-mail *. Si nécessaire, fournissez vos coordonnées bancaires.
 2. Vous attendez une réponse de notre service client avant de retourner l'article, vous recevrez des instructions sur la façon d'agir. Nous mettons tout en œuvre pour vous répondre dans les 24 heures (jours ouvrés). Dans les 2 jours ouvrables suivant la réponse, vous retournez l'article à vos frais selon les instructions envoyées. Les retours non signalés ou non enregistrés à temps ne seront pas traités par nous.

Pour les conditions de livraison exactes, consultez nos Conditions Générales de Vente.

 • * La date de votre inscription détermine le délai de retour. Les articles qui ont été enregistrés à temps mais, par exemple en raison d'un retard dans l'envoi, arriveront plus tard, nous les traiterons simplement!
Meer